Tissue Bank

اهدا نسوج

اهداکنندگان به بیماران زندگی هدیه می دهند. اهدای بافت صرفاً نوع دوستانه است. اهداکنندگان بافت اکثراً اهداکنندگان فوت شده با ضربان قلب (بیمارن دچار مرگ مغزی) یا افرادی فوت شده هستند. مضاف بر این برخی از بافت ها نظیر پوست یا پرده آمنیون نیز میتواند از اهداکنندگان زنده تهیه شود. پس از فرآیند رضایت گیری، ارزیابی دقیق اهداکننده انجام می شودکه شامل تاریخچه پزشکی، اجتماعی، رفتاری و معاینه فیزیکی جامع اهدا کننده است. این فعالیت ها در راستای به حداقل رساندن خطر انتقال بیماری ها به کمترین حد ممکن است. علاوه بر ارزیابی، آزمایش های لازم با استفاده از تکنیک های پیشرفته برای اطمینان از عاری بودن بافت ها از عوامل بیماری زا انجام می شود و این آزمایش ها شامل تست های سرولوژی، میکروبی هستند. برداشت بافت در شرایط اسپتیک انجام می شود و به روش استاندارد بسته بندی و حمل می شوند و سپس به مراکز فرآوری بافت ارسال می شوند.

فرآوری نسوج

در این مرحله، زوائد بافت ها حذف و اندازه می‌شوند وبه صورت آسپتیک در محلول های شیمایی و آنزیماتیک قرار میگیرند می‌شوند. روش فرآوری می تواند متناسب با نوع هر بافت و محصول مورد نظر متفاوت باشد. اما در تمامی موارد بررسی های ساختار بافت و کیفیت آن اهمیت بسزایی دارد.
ممکن از در فرآوری بعضی از محصولات از کوکتیل های آنتی بیوتیکی استفاده شود که میتواند برای کاهش بار میکروبی حین فرایند مورد استفاده قرار گیرد. تمامی این فرایند ها در فضا های اتاق تمیز با کلاس های B و C و در زیر هود های آزمایشگاهی کلاس A انجام می شوند.