گرافت استخوان پیوند استخوان برای دندانپزشکی
آموزش

𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽 𝗼𝗳 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗴𝗲𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗦𝗲𝗺𝗶-𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗺𝗶-𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗼𝗻𝗲 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗥𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗔𝗹𝗹𝗼𝗴𝗲𝗻𝗲𝗶𝗰 𝗠𝗕𝗔 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗲

𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽 𝗼𝗳 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗴𝗲𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗦𝗲𝗺𝗶-𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗺𝗶-𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗼𝗻𝗲 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗥𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗔𝗹𝗹𝗼𝗴𝗲𝗻𝗲𝗶𝗰 𝗠𝗕𝗔 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗲 ━───────╮Regen╭──────━ . at...