افزایش ضخامت عمودی ریج و ایمپلنت های کوتاه در موارد تحلیل شدید استخوان ریج

ایمپلنت یکی از بهترین راه های جایگزین کردن دندان های از دست رفته استفاده از درمان با ایمپلنت است. ناکافی بودن ابعاد عرض و ضخامت استخوان ریج باقی مانده در جایگاه ایمپلنت در میزان سطح تماس استخوان و ایمپلنت بسیار موثر است.

دربر برخی مواقع اگر به علت کاهش عرض ریج مجبور به استفاده از ایمپلنت با قطر کم بجای ایمپلنت های با قطر بیشتر شویم، فشارهای وارده بر استخوان کرستال و فشار طرفی وارد بر ایمپلنت افزایش یافته و روکش زیبایی مطلوب را نخواهد داشت.
نوآوری های متعدد در زمینه تکنیک های نوین جراحی و افزایش عرض و ضخامت ریج، به همراه پیشرفت علوم مهندسی و پزشکی بازساختی از تکنیک های رژنراسیون استخوان، منجر به افزایش قابلیت پیشگویی در بازسازی افقی و عمودی ضایعات ریج گردیده است.
در بی از نشست های علمی شصت و سومین کنگره اکسیدا 2024 (EXCIDA 2024) جناب آقای دکتر اخلاصمند به بررسی روش های استفاده از آلوگرفت ها برای افزایش عمودی ریج و استفاده از ایمپلنت های کوتاه در مواقعی که تحلیل شدید استخوان اتفاق افتاده است پرداختند.

سایت:

www.regen.ir ,  www.allograft.co

 

برای شرکت در برنامه های آموزشی بعدی با کارشناسان واحد ارتباط با مشتریان این شرکت در تماس باشید.

واحد ارتباط بامشتریان: 09339467578 و 09024264699

مطالب مرتبط